VanDijk-FiscaalAdvies_logo RGB lowres transparant

Algemene voorwaarden Van Dijk Fiscaal advies
Artikel 1. DEFINITIES
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de
volgende betekenis:
a. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of
gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden,
alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer
vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet
ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of
voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
c. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan
niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
d. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens
Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
e. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
f. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker,
ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op
uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
g. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren
Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede
alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt /
zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of
opdrachtbevestiging.
3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling
tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de
tegenstrijdigheid.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig
heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste
wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder
gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de
Opdracht niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment
dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige
Bescheiden.
5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en
extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden
noodzakelijke Bescheiden.
6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever
verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de
toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke
Medewerker(s).
3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de
Opdrachtnemer aan te wijzen derde.
Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING
1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor
Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend -:
a. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en
(Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend
geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal
moeten doen;
c. krachtens geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de
(identiteit van) opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten
gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en
(Beroeps)regelgeving.
Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele
eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan
tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele
eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten
heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen:
computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages,
templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders
dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door
Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen
aan de door hem ingeschakelde derden.
Artikel 7. OVERMACHT
1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen
nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen
opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na
te komen.
2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens
zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
Artikel 8. HONORARIUM EN KOSTEN
1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en
gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet
afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Reistijd en
verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.
2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van
door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is
uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
5. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet
daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikel 9. BETALING
1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder
dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14
dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van
bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de
wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de
eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van
Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan
wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer
gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een
door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te
stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van
de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit
welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
Artikel 10. TERMIJNEN
1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de
Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te
voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en
Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden
uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als
een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer overeengekomen is.
Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade
die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het
rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de
uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen
risico.
4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is
de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de
Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met
een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het
bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in
rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op
grond van dit artikellid meer bedragen dan € 10.000,=, per toerekenbare tekortkoming, tenzij
partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden
zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een samenhangende
serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en
voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend
management.
6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft
het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de
uitgevoerde Werkzaamheden.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden
heeft verstrekt.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband
met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van
Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
Artikel 12. OPZEGGING
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen
zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is
voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer
opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht
op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op
vergoeding van additionele kosten die
Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van
ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht
op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor
Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op
medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande
voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
Artikel 13. OPSCHORTINGSRECHT
1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn
verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan
Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever
volledig zijn voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog)
geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.
Artikel 14. VERVALTERMIJN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband
met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het
moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van
deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen
bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.
Artikel 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of
vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor
verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en
het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische
communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat
tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
Artikel 16. OVERIGE BEPALINGEN
1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt
Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBOnormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van
kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig
zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke)
vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht
voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en
viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer
Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers
aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te
treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst,
werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging
daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
Opdrachtnemer gevestigd is.
Artikel 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN
1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht
zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal
dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel
geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling –
vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of
strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.
Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com